نفاق و آثار آن
19 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
🌹 باسمه تعالی

🌹 سلام علیکم

نفاق و برخی آثار آن :

♦️ نفاق یعنی دو گانگی و شکاف در گفتار و عمل و ناهمخوانی گفتار و عمل. 
✅  کسانی که از عقل سلیم  بهرمندی دارند، گفتارشان، عمل آنان را و عمل آنان گفتارشان را تفسیر و تایید می کند و موجب اتقان و تعالی می گردد.
🔻🔻🔻 نفاق آثار سوء فردی و اجتماعی دارد:
🔻بی اعتمادی
🔻بدبینی و تنفر حتی نسبت به خود
🔻 رشد انواع افسردگی
🔻روابط اجتماعی سرد
🔻از بین رفتن شیرینی زندگی 
از جمله آثار نفاق و سیاست نفاقی می باشد.
🔻🔻🔻 نفاق اگر در بین دولتیان و دولتمردان به یک امر عادی تبدیل شود و خوی و سیاست منصبداران گردد؛ تنگ نظری های دولتی : 
🔻 تار و پود اعتماد عمومی و ملی را نشانه می رود. 
🔻 گسست ها را به وجود می آورد 
🔻 تلاش های صاحب منصبان را برای پر کردن جیب عده ای انگشت شمار و محروم کردن غالب مردم از حق و حقوق مسلم سمت و سو می بخشد. 
🔻  فضای درماندگی و حیرانی در زندگی فردی و اجتماعی را ایجاد می کند. 
🔻  امیدی برای آحاد مردم باقی نمی گذارد. 
🔻 سرمایه های مردم رفته رفته ته می کشد و آب می شود.