مطلوب است بنویسیم ...
76 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2013 11:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ »

 

« وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ » ( الإسراء/70 )

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم  

یکی ازتابلوهای بیمارستانها توجهم را جلب کرد که نوشته بود « مرکز آموزشی و درمانی ...» چرا آموزش را بر درمان مقدّم قرار داده است ؟ چراکه حداقل تغییر و تعبیری که در این تابلوها باید مدنظرقرار گیرد و اِعمال شود آن اینکه بنویسیم « مرکز درمانی و آموزشی ...»

از عبارت اول آنچه تداعی می شود این است که علت مراجعین به این بیمارستانها جهت موضوع قرار گرفتن برای آموزش است و ارزش دیگری داده نخواهد شد و اگرفرصت دست داد به خواست ودرمان و طبابت آنان توجه خواهد شد یعنی از یک دید ابزاری وبه ارزش و مقام ابزاری به آنان نگریسته می شود و هر مشکل و صدمه ای هم دیده باشند جای ملال و تاثر و تاسف نخواهد بودو هیچگونه تعهدی اولی  هم نسبت به خواست آنان وجود ندارد چون آنان  اصلاً برای هدف آموزش بوده است.

 اگر درست بنگریم این یک دیدگاه نه غالب اومانیسمی و انسان گرای است و حاصل آموزش و تربیت چنین دیدگاه نژاد پرستی و خودمحوری و خودرا برتر از دیگران انگاشتن و دیگران را برای خود خواستن است . بعبارت دیگر اینکه دیگران ابزار نیل به مقصود فرد و گروه هستند و وجودشان با وجود آنها ارزش می یابد و بدون خواست اراده آنان هیچ ارزشی ندارند . اگر درمیان ملت ها و افراد انسان محور جرم و جنایتی است وبه آسانتر از آب خوردن خونریزی و قتل و غارت انجام می دهند و ارزشی برای دیگران قائل نیستند ناشی ازهمین نگرش ودیدگاه است و اگر ازاین ملل بخصوص دولت مردان آنان بیانیه و اعتراضی در رفتارهای خشنونت آمیز دیده می شود نه از این حیث است که چرا جرم و جنایت اتفاق می افتد و جرم وجنایت بد است ، بیانیه صادر می کنند بلکه چرا آنا ن قتل و کشتاررا انجام نداده اند نشأت می گیرد .

با این وصف با توجه به این که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قرآن و تعالیم مقدس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شکل گرفته ، انسان و هر فرد انسان دارای مقام کرامت و دارای شرافت است « وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ » ( الإسراء /70 ) و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم] و ناشی از خدا باوری و الله محوری است و تمام موجودات الهی دارای اهمیت است بالاخص انسان - مگر بنا بدلایلی خودش آن را نقض کرده باشد و جاری مجرای خود را دارد و بیمارستان ها جاری مجرا ی آن نمی تواند باشد  - باید با دیدگاه انسان گرای فرق جدی دیده شود که تابلوی با عنوان « مرکز آموزشی و درمانی » آن را نشان نمی دهد امّا در عنوان دوم « مرکز درمانی و آموزشی » این تفاوت را می توان ملاحظه کرد یعنی در درجه اول به وجود و علت رجوع و خواست و باز گرداندن آرامش و رفع دغدغه خاطراو اهمیت داده می شود و وجه مشترک بین مراجعین و شاغلین بیمارستانها وجود دارد یعنی ابتدا درمان سپس در کنار درمان اگر فرصتی هم دست داد به آموزش پرداخته می شود . در حالیکه د رعنوان اولی

اولاً : وجه مشترکی بین آنان وجود ندارد .

ثانیاً : رجوع مراجعین یک فرصت طلایی تجاری برای شاغلین شمرده می شود و مشکلات دیگران مایه ی خرسند ی و فصل بهار آنان محسوب می شود و رونق بازار امید هر لحظه ی آنان است .

ثالثاً : اصلاًخواست مراجعین و ارباب رجوع مورد توجه نیست و عملاً نادیده گرفتن آنهاست .

واینها همه بر خلاف میل باطنی و عمل کردی شاغلین محترم بوده و هست .

بنابراین مطلوب آن است که تمام عناوین مراکز درمانی از « مرکز آموزشی و در مانی » حداقل به « مرکز درمانی و آموزشی » تغییر یابد .

ان شاء الله تبارک و تعالی

کمال بارعی - تبریز