انواع مثلها
104 بازدید
تاریخ ارائه : 5/9/2013 11:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

انواع مَثَلها

« مَثَل » ها از عواملی است که در انتقال ، گسترش و زدودن یک مطلب و حتی یک فرهنگ نقش دارند و انسان را در مدیریت کلام و زمان یاری می نمایند . مَثَلها برای گوینده و شنونده امر بسیار مهمی شمرده می شوند . و آثار بی نظیرسازنده یا مخرب و یا بی تفاوتی را هم در انسان و جامعه به همراه دارند . اما نباید فراموش کرد که این مَثَلها نیز بسان برخی چیزها با لحاظ ریشه ها و اغراض ، دارای انواع گوناگون است که می توان آنها را چنین تقسیم بندی کرد :

الف - برخی عقلی .

ب - برخی اعتقادی ( الهی یا غیر الهی )

ج - برخی عقلی و اعتقادی .

د - برخی نه عقلی و نه اعتقادی .

حال به نظر جنابعالی : مَثَل « کتک از بهشت آمده ؟؟؟!!! » جزء کدام دسته است ؟