تربیت الهی
74 بازدید
تاریخ ارائه : 11/28/2013 8:26:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

تربیت الهی

بسیج ؛ کانون تربیت ، نشان دادن گوهر الهی و تحقق حیات طیبه است .