برای موفّقیّت یک محفل و مجلس چه باید کرد ؟
85 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2014 8:07:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

  باسمه تعالی

                      برای موفّقیّت یک محفل و مجلس چه باید کرد ؟

برای پاسخ به این سؤال ابتداء باید فلسفه ی وجودی محفل و مجلس و دلیل وجودی آن را شناخت آنگاه به این سؤال پاسخ داد و گرنه پاسخی جامع و مفید نخواهدبود  .تبیین ، تأکید ، تذکیر ، نشر، ترویج و نفی یک موضوع و امری راه های گوناگون دارد که تشکیل مجلس و گردهم آیی یکی از آنها بشمار می رود . مجالس و محافل برای حرکت درست در هدف و زاویه نگرفتن از موضوعیّت خود ، باید موارد زیر را سرلوحه ی فعالیّت ها قرار گیرد :

1 -  موضوع و ابعاد آن و هدف دقیقاً شناخته و ترسیم گردد .

2 -  راه ها و راهکارهای رسیدن و تحقق موضوع و هدف روشن گردد .

3 -  سؤالات و شبهات پیرامون احتمالی و مطرح پاسخ داده شود .

4 - نیروی انسانی لازم تربیت و تأمین گردد .

5 - آسیب ها و آفت هایی که می تواند از رشد و توسعه آن جلوگیری نماید شناخته گردد .

6 -  موضوعات مرتبط تعریف و شناخته گردد .

7 -  هدایت و مدیریت بر عهده ی نیروهای متبحر و صاحب نظر و صائب نظر قرار گیرد .

8 -  منبع مشخص گردد وارتباط درست و اساسی با منبع را در همه حال حفظ نماید .

9 -  ارزیابی مستمر و مداوم از عملکرد آن وجود داشته باشد تا مجلس از نظر شکل یا ظاهر و از نظر محتوا انحراف نداشته باشد و مطالب سست و بی پایه و غیر مربوط به آن راه نیابد که تهدید بالقوه و بالفعل هستند .

10 -  ابزار  کلامی و غیر کلامی مشروع و مناسب با هدف باشد چون هر هدفی ابزار مخصوص خود را دارد و مهمّ بودن هدف مجوز استفاده از هر نوع ابزاری نمی تواند باشد .اهمّیّت هدف دلیل مشروعیّت هرنوع ابزار تلقّی نمی گردد .نفی و نهی از هر نوع ابزاری دلیل براهمّیّت هدف خواهد بود .
بی توجهی به این موارد ، مجلس و محفل را در روندی ناموفّق و ناکارآمدقرار می دهد و موضوع و هدف اصلی را به دست فراموشی می سپارد و آشکارا سمت و سوی خلاف جهت هدف اصلی را پیش می گیرد و رفته رفته جای آن را می گیرد و در نسل های بعدی نهادینه شده و اصلی اساسی و زیر بنای مسائل دیگر قلمداد می گردد و سنگ محک واقع می شود  و تمسک بدان ما به الامتیاز و مایه ی افتخار می گردد  و از این جهت مفسده ها یی که ببار نمی آورد و نمی آفریند .

  کمال بارعی

تبریز / هوالبارع