عاق العلماء
98 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2014 6:42:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

       باسمه تعالی      

عاق العلماء شدن به مراتب ژشت تر از عاق الوالدین شدن است این را امید نجات می رود ولی آن یکی را نجات سخت تر .

کمال بارعی -  تبریز