باحقّی جوانی
80 بازدید
تاریخ ارائه : 6/10/2014 9:30:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی          

باحقی جوانی            

یکی از بارزترین ویژگی های انسان حق طلبی اوست تا این ویژگی در او زنده و پویا و پا برجا باشد ، جوان است بدین سبب جوانی با سن و سال نیست لذا تا با حقی جوانی .            

کمال بارعی