هدف تربیت الهی
135 بازدید
تاریخ ارائه : 6/24/2014 7:23:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی         

هدف تربیت الهی        

هدف تربیت الهی فراخور شأن و منزلت انسان ، حفظ استقلال حقیقی او به دست خود اوست . این استقلال آثاری دارد که برخی از آنها عبارتند از :
توانمندی فکری و سلامت فکری ، بصیرت و تدبیر ، نفی و اثبات ، پیروی از حق و حقیقت ، اتقان در عمل ، ثبات قدم در حقّ ، اسیر افراط و تفریط و کندروی و تندروی نشدن ، برخورداری از آزادی حقیقی ، اتخاذ تصمیم بموقع ، بجا و منطبق با حقّ ، موضع گیری بحقّ . در امان ماندن از خرافات و خرافه گرایی ، متنعّم به دید ملکوتی گشتن .

کمال بارعی 
http://www.bareei.blogfa.com
هوالبارع