روشنفکری حقیقی
101 بازدید
تاریخ ارائه : 7/12/2014 4:40:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی       

روشنفکری حقیقی      

     روشنفکری حقیقی و نجات بخش از آثار پر برکت تفقّه در دین است . بدون تفقّه و تعمّق در دین ، روشنفکری به روشنگری منجر نخواهد شد بلکه هم خود را به هلاکت خواهد انداخت و هم دیگران را به وادی ضلالت خواهد کشاند و به خاک مضلّت خواهد سپرد .

     برای نجات از این هر دو باید دست به دامان ثقلین شد که متن دین است .

     جور و جفایی که روشنفکر مآب ها بر ابنای بشر روا داشته اند ، هیچ ظالمی مبتلا نگشته است چون این بسترسازان جور ، کار دیده بانی ظلم و ضلالت را کرده اند .  به نام عدل ، به نشر و بسط ظلم کوشیده اند و موجبات نضج ، نشو و نمای ظالمان و جائران را فراهم  آورده اند و وادی ظلم و ظالمان را سرزمین موعود توصیف کرده اند .

     وجهه ی همّت روشنفکر مآبان بر آراستن ظلم و تزکیه ی ستمگران  قرار دارد . در این  خوش خدمتی از هیچ شگرد شیطانی دریغ نمی ورزند . به راه انداختن انواع ترورها مانند ترور شخصیّت از این شگردها بحساب می آید تا بین مردم و عالمان حقیقی دین حائل ایجاد کنند  . 

     برای گرفتار نیامدن در دام روشنفکران بی مایه ی بی پایه و سراب نما و ضلالت فرجام باید دست عالمان حقیقی دین را فشرد و به تفقّه و تعمّق در دین کوشید و در راه عزّت گام برداشت وبه وادی ایمن و سعادت درآمد .

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir 

http://www.bareei.blogfa.com