حجاب
501 بازدید
تاریخ ارائه : 2/22/2015 9:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی          

حجاب    

هر آنچه که آسیب ها و تهدیدها را دور سازد ، مرز بین آسیب ها و سلامتی باشد و مانع به خطر افتادن موجودیّت موجودی با ابعاد وجودی آن گردد .

هرچیزی که خودی و غیر خودی را از هم جدا نماید .

هر چیزی که حائل میان سعادت و شقاوت قرار گیرد وبازدارنده و مانع باشد ، « حجاب » تلقی می گردد .

حجاب نشانه ی معرفت ، بصیرت وغیرت است . هر قدر معرفت به ارزش موجودی بیشتر باشد ، حجاب حساسیّت و منزلت بیشتری خواهد یافت و توجه و ظرافت بیشتری به خود اختصاص خواهد داد . هر موجودی بسته به حساسیّت ها و ظرافت های وجودی و ارزش و جایگاهی که دارد و نقشی که در عرصه ی هستی بر عهده دارد ؛ دارای حجاب و برخوردار از حجاب خواهد بود .

حجاب نشانه ی ارزش دانی و قدر شناسی است . حجاب نشان منزلت شناسی و حفظ منزلت است .

حجاب نشانه ی اوج آزادی است بی توجهی به حجاب و ابعاد آن نادیده انگاری « آزادی » است .

حجاب ظرف وجودی آزادی است . اگر این ظرف بشکند جان آزادی گرفته می شود . جانی برای آزادی باقی نمی ماند . و صحبت از آزادی ، آزادی بی روح خواهد بود که هیچگونه لطافتی در آن نیست بلکه ابزاری برای سرکوب ، خشنونت ، خون ریزی و خون آشامی است و دسیسه برای سلب آزادی و جنگ با آزادی است .

حجاب از والایی و بالایی شخصیت نشأت می گیرد هر قدر حجاب حساب شده تر باشد ، والایی وبالایی شخصیت را نشان خواهد بود.

حکایت حجاب ، حکایت اهمیت است . حکایت موجویت موجود است .

حجاب از معرفت و بینش انسان به ارزش زندگی و حیات حکایت دارد .

حجاب تمدید حیات است ، تهدید حیات نیست و مایه و پایه ی حیات است .

حجاب جانی تازه به زندگی می بخشد وبه لطافت آن می افزاید و آزادی خاصّ و فراخورشأن انسان را تضمین می نماید .

حجاب از کمال جویی هر موجودی است و کمال جویی نیز در ظرف حجاب نضج می گیرد و نشو نما می یابد . حجاب حس جاودانگی را اشباع و جاودانگی را محقق می سازد .

وجود اتمسفر و لایه ی اوزن در اطراف زمین ، دفاع ودفع تجاوز و شرّ ، مسکن ، منزل ، انواع صندوق ها ، ایجاد حفاظ های گوناگون برای اموال ، دیوار ها ، حصارها در انواع و اشکال گوناگون آن ،  درب و پنجره های چند و چندین جداره ، برج و باروهای بلند با تمام استحکام و عریض و طویلش از روزگاران گذشته ، قفل ها و موانع در اندازه ها ، تعریف رمز های گوناگون تو در تو با پیچیدگی های آن ؛ به کاری گیری دیده بان ها و به کارگرفتن نگهبانان با تجهیزات مدرن از یک سوء و به وجود آمدن تخصص ها در عرصه های مختلف ، کنش ها و واکنش ها ، ده ها و صدها نمونه و نمودی دیگر از حجاب و ضرورت حجاب هستند که ابنای بشر در حفظ و نگهداشت حیات و دارایی ها و داشته هایش از اولین روز حیاتش دنبال کرده و لحظه ای هم از آن غفلت نکرده است و در مرحله و نقطه ای نیز متوقف نیافته است و توقف هم نخواهد یافت و باظهور و بروز ابعاد فکری بشر و عمیق ترشدن شناخت بشر از خود و پیرامونش ، پر راز و رمزتر می گردد و گسترش می یابد .

اگر بواقع و بدون حبّ و بغض های بی منطق به موضوع نگریسته شود ؛ ایجاد حریم ها و حفظ و پاسداشت حریم ها از جدی ترین دغدغه های بشر بوده  و هست و بیشترین مساعی بشری را به خود اختصاص داده و بیشترین تلاش بشر با مؤثرترین کار فکری را در برداشته است و بشر دمی نیز اجازه ی کمترین آسودگی را از این دغدغه به خود نداده است چون ظرف وجودی آزادی و حریّت او بوده و آزادی او را محقق می سازد.

رنج ها و مشقت های ایجاد حائل ها و حجاب ها ، بشر و حتی هر موجود دیگری را به ناله و زجّه نیاورده است و از برپایی آن باز نداشته است . بخاطر لحظه ای که از نامحرمان و نااهلان در امان بوده باشد . آسیب ها و تهدید ها را از خود دور کرده باشد . راه هر گونه رخنه و تجاوز به حریمش را هرچند با فکر ، زبان ، چشم و گوش بوده باشد ، بسته و با آزادی و دلی آسوده زندگی نماید و حقّ و حقوق فردی و اجتماعی خود را پاس بدارد  .

حجاب و حیات لازم و ملزوم یکدیگرند ؛ حیاتی بدون حجاب و حجابی بدون حیات قابل تصور نیست .

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir