در مورد محرم الحرام و عزاداری
86 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : صدای استان آذربایجانشرقی
محل مصاحبه : زنده از طریق تلفن
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدای استان اذربایجانشرقی
تعداد شرکت کننده : 0